مشتریان راضی

افزایش تعداد مشتریان راضی از جمله اهداف ماست.

تحویل صحیح و سالم

رفع دغدغه مشتریان برای دریافت آنچه دقیق می خواهند.

مجید نورائی

مجید نورائی

مالک و تولیدکننده برند

طاهر امام بخش

طراح